Certyfikaty CELI

Instytut Językowy Leonardo jest jedynym w województwie śląskim Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym CELI (kod Centrum: 898).

Co to jest CELI?

Egzaminy CELI (Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana) są opracowane przez Centro per la Valutazione e la Certificazione Linguistica dell’ Universita per Stranieri di Perugia (Centrum Oceny i Certyfikacji Językowej Uniwersytetu dla Obcokrajowców w Perugii), który wydaje również certyfikaty. Skierowane są do obcokrajowców chcących potwierdzić swą znajomość języka.

Kiedy i jak?

Sesje egzaminacyjne odbywają się 2 razy w roku: w czerwcu oraz w listopadzie. Każdy egzamin CELI składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna egzaminu oceniana jest w Perugii, natomiast ustna jest oceniana na miejscu w naszej szkole. Taka bezpośrednia forma oceniania wypowiedzi ustnej jest dużo korzystniejsza dla zdającego, niż – stosowane przy innych egzaminach – nagrywanie i odsyłanie taśm do Włoch. W czasie konwersacji bowiem liczy się nie tylko to co, ale i jak mówimy: gesty, uśmiech, mowa ciała.

Dlaczego CELI ?

CELI są powszechnie uznawanymi potwierdzeniami znajomości języka włoskiego i stanowią dokument Państwa Włoskiego.
Poziom Celi 3 poświadcza znajomość języka włoskiego konieczną by zapisać się na Uniwersytet we Włoszech.
Poziom Celi 5 DOC jest dokumentem potwierdzającym znajomość języka niezbędną do nauczania w szkołach i podjęcia pracy w instytucjach państwowych.
Pobierz testy egzaminów Celi z ubiegłych lat.