Dofinansowanie dla bezrobotnych

  • Instytut Językowy Leonardo posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.24/00106/2018) dzięki czemu można skorzystać z dofinansowań na szkolenia z Urzędu Pracy!

  • Aby skorzystać z dofinansowania szkolenia ze środków Urzędów Pracy należy posiadać status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy.

  • Po uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej należy zgłosić się do działu szkoleń właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Urzędu Pracy.

  • We wniosku otrzymanym z Urzędu Pracy należy wpisać rodzaj szkolenia oraz zaznaczyć instytucję, która ma to szkolenie przeprowadzić (w tym wypadku LEONARDO ALICJA RAYZACHER).

  • Po złożeniu wniosku Urząd Pracy ma od 7 do 30 dni na wydanie decyzji o dofinansowaniu.

  • Po wydaniu decyzji Urząd Pracy skieruje (bądź nie) bezrobotną/bezrobotnego na szkolenie.

Napisz komentarz